Clinical neurology

Treatment of fusiform aneurysms with a pipeline embolization device: a multicenter cohort study

Mirzat Turhon, Huibin Kang, Mengxing Li, Jian Liu, Yisen Zhang, Ying Zhang, Jiliang Huang, Bin Luo, Jianmin Liu, Hongqi Zhang, Tianxiao Li, Donglei Song, Yuanli Zhao, Sheng Guan, Axir Aximujiang, Aisha Maimaitili, Yunyan Wang, Wenfeng Feng, Yang Wang, Jieqing Wan, Guohua Mao, Huaizhang Shi, Xiaolong Zhang, Yuxiang Gu, Xinjian Yang

10.1136/neurintsurg-2021-018539

March 30, 2022

Predictors of unfavorable outcome in stent-assisted coiling for symptomatic unruptured intracranial spontaneous vertebral artery dissecting aneurysms (uis-VADAs): results from a multicenter study

Kaijun Zhao, Rui Zhao, Xinjian Yang, Sheng Guan, Guobiao Liang, Hong-Lei Wang, Donghai Wang, Wenfeng Feng, Zhenbao Li, Weiwei Wang, Ya Peng, Jing Xu, Lei Wang, Ming Zhong, Guohua Mao, Tianxiao Li, Yang Zhang, Dong Chen, Chuwei Cai, Xiaochuan Sun, Huaizhang Shi, Jianjun Yu, Yang Wang, Zhen Gu, Gang Zhu, Qing Zhu, Jieqing Wan, Qiuping Li, Hua Yang, Gang Li, Erqing Chai, Qiang Li, Pengfei Yang, Yibin Fang, Dongwei Dai, Bo Hong, Qinghai Huang, Yi Xu, Jianmin Liu, Jinyu Xu

10.1136/neurintsurg-2021-017619

November 9, 2021

High-resolution CT with arch/neck/head CT angiography on a mobile stroke unit

Anne W Alexandrov, Adam S Arthur, Tomas Bryndziar, Victoria M Swatzell, Wendy Dusenbury, Keri Hardage, Sarah McCormick, James P Rhudy, Ana Hossein Zadeh Maleki, Savdeep Singh, Balaji Krishnaiah, Katherine Nearing, Mark N Rubin, Marc D Malkoff, Christopher McKendry, E Jeffrey Metter, Andrei V Alexandrov

10.1136/neurintsurg-2021-017697

August 25, 2021